Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island

  • Genre: Animation
  • Cast: Toshio Furukawa, Ken Narita, Tôru Furuya, Shunsuke Takeuchi, Hideki Nakanishi
  • Director: Yoshikazu Yasuhiko
  • Screenplay: Toshizo Nemoto