Ponyo - Studio Ghibli Fest 2022

During a forbidden excursion to the surface world, a goldfish princess (Yuria Nara) becomes more and more human after befriending a village boy.

  • Genre: Animation, Other
  • Cast: Rumi Hiiragi, Yuria Nara, Tomoko Yamaguchi, Yuki Amami, Jôji Tokoro, Kazushige Nagashima, Hiroki Doi, Tomoko Naraoka
  • Director: Hayao Miyazaki
  • Producer: Toshio Suzuki, Toshio Suzuki
  • Screenplay: Melissa Mathison, Hayao Miyazaki