Raining in the Mountain (Kong shan ling yu)

A general and an esquire employ martial artists to steal a scroll hidden in the monastery's library.

  • Genre: Action, Adventure
  • Cast: Paul Chun, Feng Hsu, Yueh Sun, Feng Tien, Hui Lou Chen, Chun Shih, Wen Li, Lin Tung, Kuang Wang
  • Director: King Hu
  • Producer: Ling Chung, Kai Lo
  • Screenplay: King Hu